Okružná 3657, 071 01 Michalovce

Po - Pia: 7:30 - 15:30

Voľné pracovné miesto – logopéd

Dátum

Centrum poradenstva a prevencie, Okružná 3657, 071 01 Michalovce
v súlade s § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste.

Kategória: logopéd – odborný zamestnanec.

Dátum nástupu: dohodou, na 100 % úväzok, pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú – zastupovanie počas rodičovskej dovolenky.

Miesto výkonu práce: elokované pracovisko Školská 10, 071 01 Michalovce.

Kvalifikačné predpoklady:
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpoklady na výkon odbornej činnosti:
– kvalifikačné predpoklady,
– bezúhonnosť,
– zdravotná spôsobilosť,
– ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– motivačný list,
– profesijný životopis,
– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
– prehľad predchádzajúcich zamestnaní,
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Miesto a termín podania žiadosti: Žiadosti o zamestnanie spolu s dokladmi predkladajte najneskôr do 31.01.2023 elektronicky: [email protected] alebo poštou na adresu:
Centrum poradenstva a prevencie, Okružná 3657, 071 01 Michalovce.

Budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. V prípade, že nikto z uchádzačov nesplní kvalifikačné a osobitné požiadavky potrebné pre výkon logopéda v Centre poradenstva a prevencie, vyhradzujeme si právo ukončiť výberové konanie bez obsadenia pracovného miesta.

V Michalovciach 17.01.2023