Okružná 3657, 071 01 Michalovce

Po - Pia: 7:30 - 15:30

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Dátum

Centrum poradenstva a prevencie, Okružná 3657, 071 01 Michalovce
v súlade s § 84 (1) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov informuje o voľných pracovných miestach:

Kategória a podkategória: pedagogický zamestnanec – pedagogický asistent (12 pracovných miest).

Dátum nástupu: dohodou (financované v rámci Plánu obnovy a odolnosti), pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú, do 31. augusta 2023.

Kvalifikačné predpoklady: V súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č.
1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických a odborných
zamestnancov.
Minimálne: úplne stredoškolské vzdelanie pedagogického zamerania.

Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpoklady na výkon odbornej činnosti:
– kvalifikačné predpoklady,
– bezúhonnosť,
– zdravotná spôsobilosť,
– ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– motivačný list,
– profesijný životopis,
– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
– súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Miesto a termín podania žiadosti: Žiadosti o zamestnanie spolu s dokladmi predkladajte najneskôr do 23.01.2023 elektronicky: [email protected] alebo poštou na adresu:
Centrum poradenstva a prevencie, Okružná 3657, 071 01 Michalovce.

Budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí najviac vyhovujú našim požiadavkám. V prípade, že nikto z uchádzačov nesplní kvalifikačné a osobitné požiadavky potrebné pre výkon pedagogického asistenta v Centre poradenstva a prevencie, vyhradzujeme si právo ukončiť výberové konanie bez obsadenia pracovného miesta.

V Michalovciach 10.01.2023